Guia de mesures sobre habitatge COVID-19

Dijous, 16 d'abril de 2020 a les 18:34

En aquesta guia recollim les principals mesures sobre habitatge elaborades pel Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 i de la Generalitat de Catalunya.
 

 1. Desnonaments
 2. Situació de vulnerabilitat econòmica
  1. Documentació per acreditar la vulnerabilitat econòmica
 3. Pròrroga automàtica dels contractes de lloguer per evitar els augments abusius
 4. Ajuts per al pagament del lloguer
  1. Ajuts transitoris de finançament a persones arrendatàries amb aval de l’Estat
  2. Devolució de préstecs
  3. Ajuts estatals al lloguer
 5. Moratòries de lloguers
   

1. EM PODEN DESNONAR DURANT L’ESTAT D’ALARMA? NO

QUI NO POT SER DESNONAT?

 • Qui pagui un lloguer i es trobi en situació d’atur degut a la crisi de la Covid-19.
 • Qui hagi patit un ERTO.
 • Qui hagi vist reduïda la seva jornada per tenir cura dels infants o persones grans.
 • Qui s’hagi vist afectat per altres circumstàncies que suposin una pèrdua substancial d’ingressos.

SI NO VIUS SOL, SINÓ AMB LA TEVA FAMÍLIA, ET PODEN DESNONAR?

 • Si et trobes en situació de vulnerabilitat econòmica per causa de la crisi sanitària, no.

COM POTS SABER SI ET TROBES EN SITUACIÓ DE VULNERABILIAT ECONÒMICA PER CAUSA DE LA CRISI SANITÀRIA?

 • Has de complir amb els requisits que s’assenyalen en l’apartat Situació de vulnerabilitat econòmica.

2. SITUACIÓ DE VULNERABILIAT ECONÒMICA

PER SABER SI ET TROBES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA HAS DE COMPLIR ELS SEGÜENTS REQUISITS:

 • Persones treballadores: haver passat a estar en una situació d’atur.
 • Persones empresàries: haver patit una pèrdua substancial d’ingressos o una caiguda en la facturació del 40% com a mínim.
 • Famílies: que el conjunt d’ingressos de la unitat familiar no superi els llindars del quadre que trobareu a la imatge de l’apartat Enllaços.

2.a. DOCUMENTACIÓ PER ACREDITAR LA VULNERABILITAT ECONÒMICA?

 • Persones en situació d’atur: certificat expedit pel SEPE, mútues col·laboradores amb la Segureta Social o l’Institut Social de la Marina.
 • Persones en règim d’autònoms: certificat expedit per la AEAT o l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat de l’interessat.

PER ACCEDIR ALS AJUTS RELACIONATS AMB EL DRET A L’HABITATGE
Cal acreditar el nombre de persones que habiten l’habitatge habitual, amb els següents documents:

 • Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
 • Certificat d’empadronament de les persones en l’habitatge.
 • Declaració de discapacitat de dependència o d’incapacitat laboral permanent.
 • Titularitat dels béns: nota simple del servei d’índex del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.

QUIN ÉS EL PROCEDIMENT PER A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ?

 • Hauràs d’enviar un escrit al Jutjat acreditant que reuneixes els requisits i acompanyant els documents requerits.
 • És recomanable, però no obligatori, demanar un informe dels Serveis socials competents. Si acredites davant el Jutjat que et trobes en situació de vulnerabilitat, és el lletrat de l’Administració de Justícia qui haurà de comunicar-ho als Serveis socials per a la seva consideració durant el termini de suspensió extraordinària.
 • La presentació del teu escrit al·legant una situació de vulnerabilitat econòmica implicarà el teu consentiment per a què es doni trasllat als Serveis socials i per a què aquests actuïn si és necessari.
 • Rebràs un decret del Lletrat de l’Administració de Justícia.

QUE PASSA SI NO POTS APORTAR ALGUN DELS DOCUMENTS?

 •  Podràs substituir-los per una declaració responsable que inclogui justificació dels motius que t’impedeixen l’esmentada aportació, que han d’estar relacionats amb problemes concrets per l’estat d’alarma.
 • Disposaràs d’un termini d’un mes després de la finalització de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues per a l’aportació dels documents.

3. PRÒRROGA AUTOMÀTICA DELS CONTRACTES DE LLOGUER PER EVITAR ELS AUGMENTS ABUSIUS

El govern de l’Estat ha decidit aplicar una pròrroga automàtica dels contractes de lloguer per a evitar qualsevol augment abusiu dels preus aprofitant la crisi de la Covid-19.

QUAN?
Es prorroga automàticament la durada del contracte de lloguer per a un període màxim de sis mesos.

COM?
Es continuaran aplicant els termes i condicions establers al contracte en vigor.

QUINS?
Aquesta pròrroga s’aplica a tots els contractes de lloguer que finalitzin entre el 2 d’abril de 2020 fins a dos mesos després de què finalitzi l’estat d’alarma.

QUINS SÓN ELS REQUISITS PER A AQUESTA PRÒRROGA?

 • Que hagi finalitzat qualsevol pròrroga que hi hagués.
 • Que ningú hagi comunicat que es finalitza el contracte en el termini de 4 mesos abans de la finalització.

QUIN ÉS EL PROCEDIMENT PER A SO·LICITAR AQUESTA PRÒRROGA?
Has de sol·licitar aquesta pròrroga a la persona arrendadora.
La persona arrendadora haurà d’acceptar la sol·licitud, llevat que entre les persones llogatera i arrendadora acordeu voluntàriament altres terminis o condicions.

4. AJUTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER

4.a.  Ajuts transitoris de finançament a persones arrendatàries amb aval de l’Estat
EN QUE CONSISTEIX AQUEST AJUT?

 • L’Estat avala a persones en situació de vulnerabilitat per a què les entitats bancàries ofereixin finançament.
 • La devolució dels préstecs al lloguer seran per un termini màxim de 6 anys prorrogables excepcionalment per altres 4 anys.
 •  Aquests préstecs són a cost zero, no generen cap tipus de despesa ni interessos per a qui els sol•liciti i són de destí exclusiu al pagament del lloguer.

QUINS REQUISITS HAIG DE COMPLIR PER ACCEDIR A AQUEST AJUT?

 • Has de trobar-te en situació de vulnerabilitat sobrevinguda com a conseqüència de la crisi sanitària.

SI NECESSITES MÉS INFORMACIÓ SOBRE AQUEST AJUT PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER POTS CONSULTAR AL SEGÜENT ENLLAÇ

4.b. DEVOLUCIÓ DE PRÉSTECS 

QUIN ÉS L’OBJECTIU D’AQUEST AJUT?    
Donar suport a les persones i/o famílies a les què, per la seva situació de vulnerabilitat econòmica,  els hi sigui impossible tornar els ajuts de finançament (préstecs) per fer front al pagament del seu lloguer durant la crisi del Covid-19.
Aquests ajuts extraordinaris només podran destinar-se al pagament dels ajuts percebuts durant la crisi sanitària per al pagament de la renda de lloguer.

QUINS REQUISITS CAL COMPLIR?

 • Ser persona física i trobar-te en situació de vulnerabilitat sobrevinguda per la crisi sanitària.
 • Continuar amb problemes per atendre el pagament del lloguer.
 • Que la persona llogatera no sigui família propera de qui arrenda.

QUIN ÉS EL PROCEDIMENT?

 • Pots sol·licitar aquest ajut abans del 30 de setembre del 2020 a la Comunitat Autònoma 
 • Has de presentar la sol·licitud amb una còpia del contracte de lloguer i l’acreditació de les 3 últimes mensualitats realitzades abans d’abril.
 • Aquest ajut s’abonarà per l’Administració de manera directa a la persona arrendadora per compte de qui lloga.

DE QUIN IMPORT ÉS AQUEST AJUT?
La quantia d’aquest ajut tindrà com a límit màxim 900 € al mes.
No podrà superar en cap cas la quantitat total de 5.400 €.

4.c. AJUTS ESTATALS AL LLOGUER

El BOE d’1 de maig ha publicat l’ordre ministerial TMA/378/2020, de 30 d’abril, que regula els criteris i requisits per accedir als ajuts transitoris de finançament per al pagament del lloguer.

Els préstecs seran concedits per entitats de crèdit i no meritaran cap tipus de despesa ni interessos pel sol·licitant; s’hauran de destinar exclusivament al pagament de renda del lloguer de l’habitatge habitual i seran abonats directament al compte de l’arrendador.

QUI POT SER BENEFICIARI DE L’AJUT?

L’ordre ministerial estableix que podran atorgar-se els ajuts als arrendataris d’habitatge habitual, residents a Espanya, amb contracte en vigor subscrit a l’empara  de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 sempre que reuneixen de forma conjunta els següents requisits:

a) Que l’ arrendatari o algun dels membres de la unitat familiar es trobi afectat per una circumstància que impliqui una reducció d’ ingressos, per passar a:

 • estar en situació d’atur,
 • estar afectat per un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO),
 • haver reduït la seva jornada por motiu de cura,
 • cessament d’activitat dels treballadors per compte pròpia,
 • altres circumstàncies sobrevingudes vinculades a la activitat laboral o empresarial que impliquin aquesta reducció d’ ingressos com a conseqüència de l’expansió del COVID-19.

b) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut, no arribin al límit de 5 vegades l’ Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (IPREM): 2.689,20€

c) Que la renda de lloguer més les despeses i  subministraments bàsics resulti superior o igual al 35 % dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar. A estos efectes, s’ entendrà por «despeses i subministraments bàsics» l’ import del cost dels subministraments de electricitat, gas, gasoil per calefacció, aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris, tots ells de l’habitatge habitual que correspongui satisfer a llogater, referits al període d’un mes.

En cas de ser varis els titulars d’un mateix contracte de lloguer, serà obligatori que tots ells formalitzin com a prestataris un sol contracte de préstec.

QUINS DOCUMENTS ES REQUEREIXEN?

A presentar davant l’entitat de crèdit, depenent del fet que s’al·legui:

 • En caso de situació legal d’atur:
  • Certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions en què figuri la   quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per atur.
 • En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte pròpia:
  • Certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’ òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’ interessat.
 • Persones que habiten a l’habitatge habitual:
  • Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
  • Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a l’habitatge, amb referència al moment de la presentació dels  documents acreditatius. 

5. MORATÒRIA DE DEUTES DE LLOGUER

EN QUÈ CONSISTEIX LA MORATÒRIA?
En l’ajornament temporal i extraordinari del pagament del lloguer, llevat en casos en què les persones llogatera i arrendadora hagin pactat una condonació (li hagi perdonat) del deute o ajornament de tot o part del lloguer.

QUE PASSA AMB LA MENSUALITAT DEL LLOGUER QUE NO ES PAGA?
La renda s’ajorna a partir del mes següent que toqui pagar, mitjançant el fraccionament de les quotes durant al menys 3 anys, a comptar des que se superi l’estat d’alarma.

HAURÀS DE PAGAR INTERESSOS PER AQUESTA MORATÒRIA?
NO. La persona llogatera no tindrà cap tipus de penalització i les quantitats ajornades se les tornarà a qui arrenda sense interessos.

QUINS REQUISITS HAS DE COMPLIR PER SOL·LICITAR LA MORATÒRIA?

 • Que es tracti d’un contracte d’arrendament d’habitatge habitual.
 • Que et trobis en situació de vulnerabilitat acreditada.
 • Que l’arrendador sigui una empresa o entitat pública d’habitatge o un gran tenidor d’habitatge.

S’inclouen  també tots els arrendaments corresponents al Fons Social de l’Habitatge que haguessin arribat prèviament a un acord entre les persones llogatera i l’arrendadora per a l’ajornament o la condonació total o parcial de la renda del lloguer de forma voluntària.
Nota: no oblidis que com a persona llogatera pots també accedit al  programa d’ ajuts transitori.

QUIN ÉS EL PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR LA MORATÒRIA?

 • Escrit dirigit a la persona arrendadora sol·licitant l’ajornament.
 • En un termini de 7 dies laborables, la persona arrendadora ha de comunicar a la persona llogatera la decisió escollida entres dues alternatives possibles.

Important: Quan la persona llogatera és un gran tenidor es pot presentar la sol•licitud de moratòria fins al 2 de maig.

QUI ES CONSIDERA GRAN TENIDOR D’HABITATGES?
Una persona, un fons o qualsevol que sigui titular de més de 10 immobles urbans, exclosos garatges i trasters, o una superfície de més de 1.500m2 construïts.

SI ARRENDO, QUINES ALTERNATIVES TINC?
Pots triar entre una de les dues següents opcions:

 • Reducció del 50% de la renda de lloguer. Contempla també les mensualitats següents si la persona llogatera encara no s’ha recuperat de la vulnerabilitat provocada pel Covid-19 fins un màxim de 4 mesos.
 • Moratòria en el pagament de la renda del lloguer, que s’aplicarà de manera automàtica si no tries la primera opció.  Afectarà el temps que duri l’estat d’alarma i a les mensualitats següents, prorrogable una a una, si la persona llogatera no s’ha recuperat de la vulnerabilitat provocada pel Covid-19.

Darrera actualització: 14.05.2020 | 09:59