DL 37-2020 reforç habitatge covid-19

Dimecres, 4 de novembre de 2020 a les 00:00

S’ha publicat al DOGC de 04 de novembre de 2020 el Decret llei 37/2020, de 3 de novembre, de reforç de la protecció del dret a l’habitatge davant els efectes de la pandèmia de la COVID-19.

Aquesta norma pretén reforçar la protecció dels col·lectius més vulnerables davant possibles desnonaments mentre duri l’estat d’alarma o estigui en vigor qualsevol altra restricció de mobilitat per motius sanitaris. Els llançaments quedaran explícitament suspesos fins que el gran tenidor o entitat financera propietària de l’habitatge ofereixi el lloguer social a què està obligat.

Entrada en vigor: 05/11/2020

El Decret llei modifica alguns preceptes de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Aquella llei establia mesures per evitar els desnonaments a les persones o unitats familiars que no tinguin una alternativa d’habitatge pròpia, quan es trobin en una situació de risc d’exclusió.

Entre aquelles mesures destaca l’obligació dels grans tenidors d’habitatge d’oferir una proposta de lloguer social abans d’interposar qualsevol demanda judicial d’execució hipotecària o de desnonament per impagament del lloguer.

Posteriorment, el Decret llei 17/2019 va ampliar l’obligació d’oferir un lloguer social abans d’instar un desnonament als casos de venciment de la durada del contracte de lloguer i també a les persones que ocupaven un pis sense títol habilitant i que complien els requisits establerts.

Aquest Decret llei vol assegurar que les persones en risc d’exclusió residencial puguin romandre en el seu domicili mentre duri l’estat d’alarma. La norma no afecta els arrendataris d’habitatges que són propietat de petits tenidors.

Desnonaments suspesos durant les restriccions de mobilitat:

Els procediments de desnonament iniciats en què no s’hagi acreditat l’oferiment d’un lloguer social s’han d’interrompre perquè el gran tenidor pugui formular la seva proposta.

La prohibició dels desnonaments a persones vulnerables sense habitatge alternatiu es perllongarà durant la vigència de l’estat d’alarma o d’una mesura que comporti restriccions a la llibertat de circulació per raons sanitàries. Aquesta situació de vulnerabilitat ha d’estar acreditada mitjançant un informe dels serveis socials corresponents.

Col·lectius protegits

Les persones i famílies vulnerables i, per tant, a qui no es pot desnonar sense  acreditar l’oferiment d’una oferta de lloguer social, són:

  • Persones o famílies en situació de vulnerabilitat acreditada ja abans de la pandèmia
  • Persones o famílies que ocupen el pis on viuen des d’abans del juny de 2019 sense títol habilitant
  • Els casos d’extinció del contracte de lloguer amb un gran tenidor
  • Persones o unitats familiars vulnerables amb dificultats per pagar les quotes hipotecàries

Excepcionalment, també quedaran cobertes per la suspensió transitòria del desnonament durant l’estat d’alarma les persones o famílies que han ocupat un pis d’un gran tenidor entre juliol de 2019 i l’inici de l’actual estat d’alarma, el 25 d’octubre, si compleixen els requisits de vulnerabilitat i disposen del corresponent informe social. En aquest cas, però, no és obligatori oferir-los un lloguer social.

Finalment, en cas que els Mossos d’Esquadra o les policies locals rebin una denuncia sol·licitant mesures cautelars relatives a desocupacions d’habitatges de persones o famílies en risc d’exclusió residencial i ocupin l’habitatge, hauran de sol·licitar informe urgent als serveis socials competents, comunicant aquesta sol·licitud immediatament al Ministeri Fiscal.

Darrera actualització: 04.11.2020 | 12:59