Convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans

Dijous, 28 de maig de 2020 a les 08:32

S’ha publicat al DOGC de 27/05/2020 la RESOLUCIÓ TES/1097/2020, de 19 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2020

Els beneficiaris d’aquestes subvencions són les persones que a l’any 2020 tenen 65 anys o més i que s’inclouen en els següents col·lectius:

 • Persones sol·licitants de la Resolució TES/94/2019, de 17 de gener, de prestacions per al pagament del lloguer destinades a col·lectius específics.
 • Persones sol·licitants de la Resolució TES/816/2019, de 29 de març, de les subvencions per al pagament del lloguer.
 • Persones sol·licitants de la Resolució de 14 de gener de 2019, per la qual s’estableix el procediment de control i verificació de la pròrroga del dret a obtenir determinades prestacions de l’Agència de l’Habitatge deCatalunya

Tots els beneficiaris indicats en l’apartat anterior han de complir els requisits establerts en la Resolució TES/662/2020, de 9 de març (DOGC núm.8083 de 12 de març de 2020) per la qual s’han aprovat les bases reguladores de les subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva per a persones grans:

 • Tenir 65 anys o més a l'any natural de la convocatòria.
 • Tenir la residència legal a Catalunya.
 • Estar en risc d'exclusió social segons la definició de l'article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, i acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 2,83 vegades l'IRSC, ponderat en funció del nombre de membres que la componen i de la zona on està ubicat l'habitatge. La ponderació dels ingressos consta a la taula de l'IRSC de l'annex de la convocatòria corresponent.
 • Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte de lloguer de l'habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronada. El contracte de lloguer ha d'estar formalitzat a l'empara de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.
 • No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior als imports establerts a les resolucions de convocatòria corresponents.
 • Termini per presentar sol·licituds: 28 de maig de 2020 fins al 3 de juliol de 2020.
  Període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és l'exercici 2018.
   
 • Imports màxims de lloguer mensual:
  • Demarcació de Barcelona: 750€
  • Per a unitats de convivència on hi hagi algun membre amb discapacitat i amb el barem de mobilitat favorable reconegut pel Departament competent: 900€

Bases de la convocatòria:

RESOLUCIÓ TES/662/2020, de 9 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans. (DOGC 8083 de 12/03/2020)

L'objecte de la resolució és aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al pagament del lloguer per la persones grans, en règim de concurrència pública competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió social.

Persones destinatàries: persones físiques que a l’any natural de la convocatòria tinguin 65 anys o més i que a mes de complir els requisits siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

Requisits dels sol·licitants:

 • Tenir 65 anys o més
 • Tenir la residencia legal a Catalunya
 • Estar en risc d’exclusió social i acreditar ingressos no superiors a 2,83 vegades l’IRSC, ponderat en funció del nombre de membres que la componen.
 • Ser arrendatari d’un habitatge que constitueixi domicili habitual i permanent i amb contracte de lloguer formalitzat a l’empara de la LAU 29/1994.
 • La renda mensual de lloguer s’ajusti als imports que es fixin en la convocatòria.
 • Tenir domiciliat el rebut del lloguer
 • Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer
 • Complir amb les obligacions tributàries

Import de la subvenció: la quantia mensual de la subvenció es determina per la diferència entre l’import del rebut que paga l’arrendatari (lloguer concertat) i l’import que hauria de pagar (lloguer just), d’acord amb els criteris establerts en la resolució.´

Quantia: 40% de l’import del lloguer mensual amb un màxim de 200 € i un mínim de 20 € mensuals. Per determinar aquesta quantia es tindrà en compte l’import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud (inclosos els imports endarrerits, la repercussió de les obres de millora, de l’IBI i de la taxa pel servei d’escombraries. Si amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se resolució, el sol·licitant aporta un nou contracte d’arrendament, una addenda al contracte vigent, o un pacte signat entre les parts, sempre i quan amb la documentació inicialment aportada es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció l’import del rebut de lloguer pagat amb les noves condicions.

Sol·licituds: es presentaran amb imprès normalitzat a l'AHC, formalitzada i signada junt amb la documentació requerida a la base 8).

Incompatibilitats: aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d'altres ajuts, que provinguin de qualsevol Administració pública o d'entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. També són incompatibles amb les prestacions per al pagament del lloguer del consorci de l'Habitatge de Barcelona. De manera transitòria i per les famílies que compleixin els requisits, són compatibles amb el cobrament de la renda garantida de la ciutadania.

Per a més informació podeu consultar al web de l'Agència d'Habitatge de Catalunya

Darrera actualització: 28.05.2020 | 08:33