Bonificació dels interessos d'operacions de préstec

Dimarts, 30 de juny de 2020 a les 10:36

S’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ TES/1487/2020, de 19 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec, per al finançament de promocions d'habitatges amb protecció oficial i allotjaments dotacionals destinats a lloguer en règim general per a l'any 2020. (DOGC de 29/06/20)

 • Termini de presentació de sol·licituds: del 30/06/2020 fins el 30/11/2020
 • Dotació pressupostària:  2.016.195,65 euros

Bases reguladores: RESOLUCIÓ TES/992/2020, de 30 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'accés a ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec, per al finançament de promocions d'habitatges amb protecció oficial i allotjaments dotacionals destinats a lloguer en règim general. (DOGC DE 13/05/20). L'objecte és aprovar les bases reguladores que han de regir la concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec, per al finançament de promocions d'habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer en règim general i d'allotjaments dotacionals, i determinar les condicions i els requisits per accedir-hi. 

 • Actuacions incloses: els habitatges o allotjaments s'han de qualificar amb protecció oficial, destinats a lloguer o cessió d'ús en règim general, durant un termini mínim de 25 anys. 
 1. Projectes de promoció d'habitatges amb protecció oficial (sòl i locals exclosos).
 2. Projectes d'allotjaments dotacionals (sòl i locals exclosos).
 3. Adquisició d'immobles per a la seva rehabilitació i posterior qualificació com habitatges amb protecció oficial (sòl i locals exclosos).
 4. Adquisició de promocions d'habitatges en fase d'execució per a la seva finalització i qualificació posterior com a habitatges amb protecció oficial (sòl i locals exclosos).
 5. Adquisició per expropiació d'edificis d'habitatges inacabats per incompliment de la funció social.
 • Persones beneficiàries: els promotors d'habitatge públics o privats, amb seu social o operativa a Catalunya.
 • Quantia dels ajuts i condicions dels préstecs: 
 1. Consisteixen en la bonificació d'interessos d'un préstec concedit per l'ICF per a projectes de promoció d'habitatge amb protecció oficial o allotjaments dotacionals. Prèviament a la formalització del préstec per part de l'ICF, l'AHC ha d'emetre un informe respecte de l'elegibilitat del projecte.
 2. L'ICF serà l'únic creditor en els préstecs que es formalitzin amb els promotors que hagin obtingut un ajut conforme a la resolució de la convocatòria oberta, amb l'informe previ favorable d'elegibilitat per part de l'AHC, i amb l'autorització prèvia dels òrgans escaients de l'ICF. L'AHC no és en cap cas responsable ni està obligada a la devolució dels préstecs, els quals no estan garantits per aquesta entitat.
 3. L'ajut consisteix en la bonificació del 2,25 % del tipus d'interès aplicable a la part del préstec que correspon a l'execució dels habitatges, calculat d'acord amb el que s'estableix a la base 6.3.
 • Terminis d'execució de les promocions i: 36 mesos a comptar des de la resolució de qualificació provisional, i excepcionalment, l'AHC, a instància del promotor, podrà atorgar una pròrroga
 •  Les sol·licituds de préstec s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a disposició dels sol·licitants al web de l'ICF (www.icf.cat)
 •  Incompatibilitats : compatibilitat amb els d'altres administracions públiques, sempre que la suma dels imports concedits no superi la totalitat del pressupost protegible.
Darrera actualització: 30.06.2020 | 10:39