Bases subvencions parc públic AHC

Dissabte, 30 de maig de 2020 a les 12:52

En data 26/05/2020 s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ TES/1103/2020, de 20 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Aquestes bases tenen per objecte regular les actuacions que, en matèria de foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, són susceptibles de rebre subvencions, i determinar les condicions i els requisits per accedir-hi, amb la finalitat de fomentar la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.

Actuacions subvencionables

Línia 1. Foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat

Línia 2. Foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat

Persones destinatàries:  Beneficiaris

Poden ser beneficiaris de les subvencions les juntes de propietaris, les agrupacions de juntes de propietaris i els titulars d'habitatges que compleixin els requisits establerts a la base 7.6, sempre que els edificis es trobin en l'àmbit d'aplicació assenyalat al punt 2 de la Resolució.

Termini d'execució i pròrroga:

Les obres, s'han d'iniciar en un termini màxim de vuit mesos, comptats a partir de l'endemà de la data de notificació de la resolució de concessió de la subvenció.

Aquest termini es pot prorrogar com a màxim per quatre mesos més, aportant la justificació motivada que n'impedeixi l'inici de les obres per causes alienes a la seva voluntat.

Import de la subvenció:

La quantia màxima de la subvenció s'estableix en funció dels costos o despeses subvencionables del conjunt de les actuacions de rehabilitació de l'edifici. En el supòsit que les obres incloguin diverses actuacions de rehabilitació, el pressupost haurà de ser desglossat per a cadascuna de les actuacions que es poden subvencionar.

Les subvencions de les actuacions entre les dues línies són compatibles a excepció de les actuacions descrites a l'apartat 1.1.a) amb les actuacions descrites a l'apartat 2.1.b).

Incompatibilitats:  Les persones o entitats beneficiaries de subvencions per el foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial de l'AHC, i de les subvencions de convocatòries de la ciutat de Barcelona i de l'àrea metropolitana de Barcelona, que es regeixen per la normativa dels consorcis d'habitatges respectius, no podran sol·licitar la subvenció regulada en aquestes bases.

Les subvencions regulades en aquestes bases són compatibles amb subvencions d'altres administracions públiques, excepte les descrites en el punt 1 d'aquesta base, sempre que la suma dels imports concedits no superi la totalitat del pressupost de les obres de rehabilitació.

Per a més informació podeu consultar al web de l'Agència d'Habitatge de Catalunya

Darrera actualització: 30.05.2020 | 12:52