Ampliació import i termini préstecs comunitat

Dilluns, 16 de novembre de 2020 a les 00:00

S’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ TES/2849/2020, de 10 de novembre, per la qual s'obre un nou termini de presentació de sol·licituds i s’amplia l’import màxim inicial de la dotació pressupostària de la Resolució TES/1566/2020, de 29 de juny, per la qual s’obre la convocatòria, en règim de concurrència pública no competitiva, per a l'accés a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges per a l'any 2020.

S’amplia en 85 milions d’euros (fixant el total en 95 milions d’euros) l’import destinat a la convocatòria per l’accés a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges per a l’any 2020.

S’amplia el termini per la presentació de sol·licituds fins al dia 20 de desembre de 2020.

Les dades principals de la convocatòria modificada són:

RESOLUCIÓ TES/1566/2020, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria, en règim de concurrència pública no competitiva, per a l'accés a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d' obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges per a l'any 2020

 • Dotació pressupostària: 10.000.000 €, dels quals el 12% es destinarà a la ciutat de Barcelona (modificat)
 • Termini de presentació de sol·licituds: s'inicia a partir del 7/7/20 i finalitza el 20/12/20 (modificat)
 • S'exclouen les comunitats de propietaris que hagin obtingut una subvenció o un altre tipus de finançament per a les mateixes actuacions amb anterioritat a l'exercici 2020

 

Bases ReguladoresRESOLUCIÓ TES/127/2020, de 22 de gener, per la qual s'aproven les Bases reguladores per a l'accés, en règim de concurrència pública no competitiva, a ajuts en forma de préstec a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges a Catalunya. (DOGC de 27/01/2020)

La Resolució incorpora 2 annexos relatius a:

 • ANNEX 1- Bases reguladores
 • ANNEX 2 - Especificacions tècniques en les intervencions dels edificis de tipologia residencial.

Principals característiques dels ajuts:

Objecte de les Bases: Regular les condicions per a l'accés a la línia de préstecs convinguda entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) i L' institut Català de Finances (ICF) per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges.

Actuacions subvencionables:

 • Obres de rehabilitació referents a l'estat de conservació de l'edifici
 • Obres per a la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat
 • Obres per la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat

Beneficiaris: les comunitats de propietaris solvents, amb un índex de morositat igual o inferior al 5% (fins al 8% en determinats supòsits)

Requisits tècnics dels edificis de tipologia residencial col·lectiva 

 • Mínim del 70% de la superfície construïda ha d'estar destinada a habitatge. 
 • Mínim del 50% dels habitatges han de constituir domicili habitual i permanent
 • Disposar amb caràcter obligatori i prèviament de l'informe d'avaluació de l'edifici (IAE) que ha de contenir l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (ITE) i el certificat d'eficiència energètica (CEE) amb l'etiqueta de qualificació energètica (EE), que acrediti la necessitat de la rehabilitació.
 • L'edifici ha de tenir seguretat estructural o l'aconsegueixi amb el procés de rehabilitació.

Termini d'execució i pròrroga:  

 • El préstec es pot sol·licitar per a obres ja iniciades i no finalitzades o per a obres no iniciades.
 • Les obres s'han de començar en un termini màxim de 8 mesos des de la data de notificació de la resolució de la subvenció i es pot prorrogar justificadament fins a un màxim de 4 mesos.
 • El termini per a l'execució de les obres de rehabilitació no pot excedir de 2 anys i es podrà prorrogar per 1 any més.

Sol·licituds:

 • Les sol·licituds de préstec s'han de formalitzar telemàticament amb el formulari del web de l'ICF (www.icf.cat)  aportant la documentació juridico-administrativa i tècnica del punt 7 de les Bases.

Import, condicions i formalització del préstec:

 • Tipus d'interès: del 2% fix.
 • Import: l'import de cada operació serà amb caràcter general d'un mínim de 30.000 euros per comunitat de propietaris i un màxim de 20.000 per habitatge de la comunitat
 • Comissió obertura: màxim del 0.25%, mínim de 150 euros
 • Termini màxim d'amortització: màxim de 15 anys.
 • Comissió per cancel·lació anticipada total o parcial: 0,25%
 • Garanties: penyora de diners per import mínim equivalent a 6 mesos de quotes del préstec entre d'altes que es considerin adients.
 • Desemborsament: fins a 18 mesos, prèvia presentació de la documentació requerida.
 • Amortització: per mesos vençuts
 • Despeses fedatari públic per compte del prestatari
 • Formalització en document públic

Compatibilitat:

És compatible amb altres subvencions a fons perdut.

Darrera actualització: 25.11.2020 | 08:36