5.7. Continuar treballant per la recuperació econòmica de l’Ajuntament

 1. Exigir a l'Estat i a la Generalitat un tractament singular per a la ciutat, atès l’impacte de les infraestructures, amb l’objectiu de millorar el finançament.
 2. Continuar el sanejament dels comptes municipals per millorar la gestió econòmica.
 3. Adaptació del pla d’austeritat de la despesa ordinària a la realitat social de cada moment.
 4. Reestructuració del servei de l’Àrea Econòmica per optimitzar els ingressos municipals i creació de la Unitat de Sancions.
 5. Realització d’un estudi dels costos dels serveis prestats per l’Ajuntament.
 6. Realització d'un pressupost per objectius, detallat per programes, que s'ajusti a la realitat socioeconòmica del municipi i a les noves necessitats de la ciutadania.
 7.  Adequar les ordenances fiscals, les bonificacions i les subvencions al servei del bé comú (salut, habitatge, educació, cultura), el medi ambient, l'ocupació estable i de qualitat, el comerç de proximitat i les petites i mitjanes empreses.
 8. Continuar impulsant la lluita contra el frau en la fiscalitat municipal dotant-nos dels recursos necessaris.
 9. Aplicar la tarifació social de manera més generalitzada, la qual cosa implica progressivitat en qualsevol contribució ciutadana al finançament d'un servei públic.
 10. Increment del control i seguiment dels contractes de concessió i prestació de serveis per tal de garantir-ne el compliment.
 11. Reclamació de la modificació de la llei d’hisendes locals per tal de compensar les pèrdues produïdes per les plusvàlues i una reforma de l’IBI.
 12. Estudi de la implementació del vol a les grans empreses proveïdores: electricitat, gas, hidrocarburs, autopistes peatge, telefonia mòbil o aigua en la taxa per a la utilització privativa del domini públic local.
 13. Modificació de l’ordenança de la taxa de residus a l’àmbit comercial i industrial.
 14. Establiment de subvencions municipals i bonificacions a la taxa per llicències urbanístiques per tal de realitzar millores en l'accessibilitat en comunitats de propietaris.
 15. Bonificació fins a un 50% de la quota de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) a les empreses que utilitzin o produeixin energia a partir d'instal·lacions per a l'aprofitament d'energies renovables o sistemes de cogeneració.
 16. Bonificació parcial de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) per a l’aplicació de mesures ambientals o accessibilitat per a la mobilitat reduïda.

Darrera actualització: 08.03.2023 | 16:29