5.2. Adequar l’organització municipal per garantir una millor gestió

  1. Estabilització del personal temporal de plantilla.
  2. Continuar la recuperació de la gestió directa dels serveis externalitzats.
  3. Dotació de les places estructurals necessàries a la plantilla en aquells serveis amb recursos humans insuficients.
  4. Dotar econòmicament les places i els llocs ja existents a la plantilla.
  5. Valoració de llocs de treball per posar al dia l’estructura municipal.
  6. Continuar amb el Pla de formació pel personal de l’Ajuntament.
  7. Desenvolupament del portal de l’empleat, tot incorporant noves àrees d’informació i incrementant l’autonomia de la gestió per a la plantilla municipal.
  8. Reforç de la formació sobre perspectiva de gènere i diversitat LGTBI+ al personal municipal i les entitats del municipi.
  9.  Adequació de l’administració a la diversitat actual de models familiars, tot flexibilitzant els requisits i integrant definicions de família més amplis i diversos.
  10. Informació sobre la dinàmica sancionadora, respecte a la nova llei, en casos de discriminació per transfòbia, ja sigui per omissió del compliment d'aquesta o  per actituds, accions i campanyes discriminatòries directes.

Darrera actualització: 08.03.2023 | 16:19