3 Agents de la Policia Local

Dilluns, 24 de juliol de 2023 a les 13:15

ESTAT: TANCADA

Procés selectiu per al nomenament de personal funcionari de carrera per l’Ajuntament de Montcada i Reixac de 3 places d’Agent de la Policia Local, pel sistema d’oposició lliure, vacants a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament corresponent a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2023.

Núm. de places convocades: 3
Classe de personal: Funcionari de carrera
Escala: Administració especial, Subescala de serveis especials
Categoria: Agent de la Policia Local
Grup de titulació: Grup C, subgrup C1

“Les persones aspirants han de considerar el recollit en la base 4 de les Bases específiques del procés, en relació al pagament de drets d’examen. Els drets d'examen es fixen en la quantitat de 18,36€", d'acord amb el recollit en l'article 7è (tarifes) de Llordenança fiscal número 10, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, per la participació en oposicions o proves lliures (Drets d’exàmens) del subgrup de classificació C1".

Per a qualsevol consulta sobre aquest procés, contacteu amb el correu electrònic: seleccio@montcada.org

Darrera actualització: 01.02.2024 | 13:27