2.3. Afavorir l’accés a un habitatge digne

 1. Increment de l’adquisició d’habitatge social via tanteig i retracte.
 2. Canvi d’ubicació de l’Oficina local d’habitatge (OLH) per fer-la més visible.
 3. Determinació de protocols de concessió o seguiment de casos de vulnerabilitat residencial.
 4. Redacció i aprovació del nou Pla local d’habitatge, que inclogui les necessitats d’habitatge social i assequible del municipi, en especial les de les persones i famílies que han patit desnonaments o viuen en infrahabitatges, la gent jove amb dificultats d’emancipació i la gent gran amb manca d’autonomia.
 5. Potenciar l’ús de la Finestreta única d’habitatge i tràmits electrònics a la OLH.
 6. Subvenció del 80% de l’Impost de béns immobles (IBI) a aquelles persones propietàries que reformin habitatges buits i els destinin a la Borsa d’habitatge de l’Ajuntament.
 7. Actualització del cens de pisos buits per tal de dissenyar una proposta d’incentius que faci que els immobles es posin al mercat de lloguer.
 8. Promoció i informació sobre les noves formes d’accés a l’habitatge (cooperatives, cessió d’ús, masoveria urbana, etc.).
 9. Establiment de millores en l’accessibilitat dels habitatges: supressió de barreres arquitectòniques.
 10. Increment del parc públic d’habitatge a través de la rehabilitació i les cessions d’aprofitament.
 11. Destinar sòl per construir habitatge social.
 12. Regular els lloguers sol·licitant l'ampliació de la declaració transitòria d'àrees amb mercat tens.
 13. Exercir la competència sancionadora a grans tenidors en matèria d'habitatge.

Darrera actualització: 08.03.2023 | 15:03