Preguntes sobre la documentació i tramitació per sol·licitar permís d’obres.

Dimarts, 19 de maig de 2020 a les 16:21

Com puc saber el procediment administratiu que cal dur a terme per les obres que vull fer (Obres Majors, obres Menors, Comunicació Prèvia d’obres)?

Són obres Majors:

 • Obres d'edificació de nova construcció, llevat de les construccions d'escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin, de manera eventual o permanent, caràcter residencial ni públic i siguin d'una sola planta, que no se situïn en sòl no urbanitzable o urbanitzable no delimitat.
 • Les obres que augmentin o redueixin el volum d'un edifici.
 • Les obres d'ampliació o reducció de la superfície construïda d'un edifici.
 • Rehabilitacions integrals que intervinguin sobre la majoria d’ entitats i elements de l’ immoble.
 • Llicència per constitució o modificació d’ un règim de propietat horitzontal.
 • Llicència Parcel·lacions
 • Sol·licitud de declaració d’innecesarietat de la llicència de la parcel·lació urbanística.
 • Obres de reforma que comportin canvi d'ús a habitatge.
 • La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
 • Construcció de piscines d’ús comunitari.
 • Moviments de terra en sòl no urbanitzable.
 • Tala massiva d’arbres.
 • Instal·lació d'antenes de telefonia mòbil (major de 300m2 i/o amb impacte en elements protegits o domini públic).

Són obres Menors:

 • Obres de nova construcció escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin caràcter residencial (eventual o permanent) ni públic i siguin d’una sola planta i que no se situïn en sòl no urbanitzable o urbanitzable delimitat.
 • Moviments de terres o construcció de murs de contenció de menys d'1 metre d'alçada
 • Tala de més de 3 arbres.
 • Instal·lació de tanques de precaució d'obres, casetes provisionals d'obres, sitges i similars.
 • Arranjament de façanes de planta baixa i una planta pis (PB+1), amb instal·lació de bastida, cistella o similar.
 • Col·locació d'anuncis tipus tòtems, cartelleres o tanques publicitàries (a l'interior de parcel·les públiques)
 • Arranjament de façanes a partir de PB+2 (inclosa)
 • Reformes d'habitatges que afectin la distribució.
 • Execució i modificació d'obertures de façana que afectin elements estructurals.
 • Construcció de piscines d'ús particular (no comunitari).
 • Moviments de terres o construcció de murs de contenció de més d'1 metre d'alçada
 • Arranjament estructural i/o substitució de cobertes i terrats.
 • Reformes en general amb afectació del conjunt estructural.
 • Arranjament de façanes a partir de PB+2 (inclosa), rehabilitació de façanes que afecti a elements estructurals.
 • Enderroc d'edificacions.
 • Reforma o adequació de locals per a la Implantació de noves activitats, o legalització d'activitats establertes sense autorització, que no poden acollir-se al règim de comunicació (usos provisionals) i que per la naturalesa de les obres no requereixen direcció facultativa.
 • Reforma o adequació de locals per a la Implantació de noves activitats, o legalització d'activitats establertes sense autorització, que no poden acollir-se al règim de comunicació (usos provisionals i/o amb afectació del conjunt estructural) i que requereixen direcció facultativa.
 • Obres per la connexió a la xarxa general del clavegueram.

Són obres que es tramiten per Comunicació prèvia d’obres:

 • Treballs a l'interior d'habitatges o locals  que no afectin la distribució.
  • Arrebossats, enguixats, aplacats, pintats, impermeabilitzacions i assimilables
  • Substitució o col·locació de paviments o falsos sostres
  • Construcció, reparació, substitució de canonades d'instal·lacions, excepte aparells exteriors i que no afectin la via pública.
  • Substitució d'aparells sanitaris, safareigs, marbres i mobles de cuina o bany
  • Reparació puntual o substitució de fusteria interior.
 • Treballs de jardineria, neteja i desbrossament de jardins privats, que no representin destrucció de jardins existents.
  • Tala d'arbres en jardins i/o terrenys de particulars (màxim 3 unitats).
 • Treballs en façanes que no modifiquin l'estructura, ni impliquin la utilització d'una estructura auxiliar (cistella, bastida...):
  • Arranjament de façanes de fins a planta baixa i una planta pis (PB+1)
  • Reparació puntual o substitució de fusteries exteriors, baranes, persianes, claraboies o reixes
  • Col·locació de reixes en obertures.
  • Treballs d’acabat de façana (pintat i arrebossat), amb bastida de més de 2m.
 • Col·locació de tendals en façanes d'habitatges.
 • Tancament de parcel·les.
 • Instal·lació i reparació de tanques.
 • Instal·lació d'antenes no contemplades en altres tipus de llicència.
 • Col·locació d'aparells de climatització exterior.
 • Treballs d'anivellament, esbrossada o enjardinament, que no alterin en més d'un metre les cotes naturals del terreny en algun punt, ni tinguin relleu o transcendència a l'efecte de la mesura de les alçades reguladores de l’edifici.
 • Reformes de locals que modifiquin o no la distribució sense modificar estructura.
 • Eliminació, reparació, reposició, substitució o neteja de canals, canaleres, baixants, ràfecs, cornises, dintells, brancals, teules, gàrgoles o acroteris.
 • Reparacions puntuals inferiors a un 10% de la superfície total de terrats plans o cobertes inclinades
  • Treballs en cobertes que no modifiquin l'estructura.
  • Pavimentació i/o impermeabilització puntual o tal de terrats plans o cobertes inclinades (material bituminós i rajola), major a un 10% de la superfície total.
  • Instal·lació de captadors solars no contemplats en altres tipus de llicència.

Si no s’ha resol el seu dubte, pot enviar la consulta a l’adreça de correu electrònic urbanisme@montcada.org, li contestarem el més aviat possible.

 

 

Quina documentació he de presentar si vull sol.licitar permís d’ obres?

Un cop sàpiga quin procediment és l’ adequat, pot consultar la web de l’ Ajuntament on es detalla la documentació que cal presentar per cada tipus d’ obra.

• Per obres majors pot consultar a: https://www.montcada.cat/serveis-i-tramits/llicencia-dobra-major.html

• Per obres menors pot consultar a : https://www.montcada.cat/serveis-i-tramits/llicencia-dobra-menor.html

 

• Per comunicació prèvia d’ obres: https://www.montcada.cat/serveis-i-tramits/comunicacio-previa-dobres-i-usos.html

 

• Per Llicència de parcel.lació pot consultar a : https://www.montcada.cat/serveis-i-tramits/llicencies-de-parcellacions-urbanistiques.html

 

• Per Comunicació prèvia sol.licitud de 1era ocupació o utilització dels edificis: https://www.montcada.cat/serveis-i-tramits/comunicacio-previa-dobres-i-usos.html

 

 

Quina documentació he de presentar per sol·licitar una llicència de legalització d’ obres?

• Reportatge fotogràfic de l’obra efectivament realitzada.

• Projecte de legalització subscrit per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent. Justificació de la normativa urbanística i sectorial vigent, que li sigui d’ aplicació, en el moment de la sol.licitut.

• Per aquelles llicències urbanístiques que requereixen projecte tècnic, cal presentar certificat de solidesa i d’ antiguitat de les obres realitzades sense llicència municipal subscrit per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent.

Darrera actualització: 26.05.2020 | 14:29