Modificació del codi tècnic de l'edificació (CTE)

Dilluns, 22 de febrer de 2021 a les 13:33

Consell de Ministres va aprovar, el passat 20 de desembre, el Reial Decret 732/2019 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

Els canvis introduïts permetran avançar cap a un parc d’habitatges més sostenible i eficient, ja que es contemplen millores en camps vinculats a la salut, el confort i la seguretat.

Entrda en vigor de la Modificactó del CTE:
Per a obres de nova construcció i intervencions en edificis existents amb llicència municipal d’obres sol·licitada:
A partir del 24 de setembre de 2020.

Els canvis més rellevants, que afecten principalment la Part I del CTE i els Documents Bàsics HS, HE i SI, es resumeixen a continuació;

PART I:
S’incorpora la Protecció contra l’exposició al radó a l’exigència bàsica de salubritat (HS).
En relació a l’estalvi d’energia (HE), a més d’incorporar-se l’exigència de Limitació del consum energètic, es modifiquen els títols i les descripcions de les diferents exigències que el conformen. Així mateix, a l’annex III Terminologia, es modifica la definició de Demanda energètica en coherència amb els continguts del nou DB-HE.

PART II:
Document Bàsic de Salubritat, DB-HS
Es modifica el document incorporant una nova secció DB-HS 6 “Protecció contra l’exposició al radó”, que dona resposta a la Directiva 2013/59/EURATOM, de protecció dels perills derivats de l’exposició a radiacions ionitzants. El nou DB HS-6 fixa un nivell de referència de concentració de gas radó per a l’interior dels edificis, classifica els municipis en funció del potencial de radó, i estableix la necessitat d’incorporar mesures de protecció als edificis per limitar la penetració de gas radó procedent del terreny al seu interior.

Document Bàsic d’Estalvi Energètic, DB-HE
La modificació suposa una revisió global d’aquest Document i dona resposta a la Directiva 2010/31/UE d’Eficiència energètica dels edificis. Transcorreguts més de 5 anys des de la darrera modificació (any 2013), el DB-HE s’actualitza incrementant les exigències reglamentàries d’estalvi i eficiència energètica i revisa la definició de l’edifici de consum gairebé nul en coherència amb les recomanacions de la Unió Europea.

Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi, DB-SI
S’incorpora una modificació puntual en relació a la propagació de l’ incendi per l’exterior, centrada en els tres aspectes següents:

  • Els requeriments de reacció al foc de les façanes i mitgeres passen a ser d’aplicació per a tots els edificis, amb independència de l’alçària de la façana o de si l’arrencada d’aquesta és accessible al públic.
  • S’incrementa l’exigència del comportament al foc dels sistemes constructius de façana i dels sistemes d’aïllament situats a l’interior de cambres d’aire ventilades (classe de reacció al foc).
  • L’exigència de reacció al foc dels materials de façana és per al conjunt del sistema constructiu en comptes de per als materials de revestiment de façana, com fins ara.
Darrera actualització: 22.02.2021 | 12:33