Indicadors mapa Infoparticipa

Laboratori de Comunicació Pública de la UAB

És un grup d’investigació consolidat i reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR976). Es va crear l’any 2012, com a resultat de la fusió del Feminari Dones i Cultura de Masses i el Laboratori de Comunicació Pública.
En els darrers anys, ha desenvolupat una metodologia per a la millora de la transparència de les administracions públiques locals, aplicant un procediment d’avaluació rigorós i una estratègia de comunicació eficaç. Els resultats d’aquest treball han demostrat que es pot contribuir a la millora de la comunicació pública des de l’àmbit acadèmic universitari. Partint d’aquesta experiència, desenvolupem també un projecte perquè les entitats sense ànim de lucre disposin de recursos que els hi facilitin diagnosticar l’estat de la seva comunicació i millorar-la..
Per assolir aquests objectius, l’equip ha desenvolupat diferent eines, com el Mapa Interactiu dels Mitjans de Comunicació a Catalunya o el Mapa Infoparticipa, i actualment també està desenvolupant les plataformes HumanismePlural.com i TransparEnt.info.

Mapa Infoparticipa

1. Transparència de la Corporació

1.1. Qui són les i els representants polítics?

 • Indicador 1. Es dona informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític? - Fitxa de l'alcaldessa (Portal de Transparència)
 • Indicador 2. Es dona informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum? - Fitxa de l'alcaldessa (Portal de Transparència)
 • Indicador 3. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític? - Càrrecs electes (Portal de Transparència)
 • Indicador 4. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: biografia i / o currículum? - Càrrecs electes (Portal de Transparència)
 • Indicador 5. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició) - Càrrecs electes (Portal de Transparència)
 • Indicador 6. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició) - Càrrecs electes (Portal de Transparència)
 • Indicador 7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels càrrecs electes (govern i oposició)? (en cas que no es percebi cap remuneració, s’explicitarà amb claredat) - Càrrecs electes (Portal de Transparència)
 • Indicador 8. Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes (govern i oposició)? - Càrrecs electes (Portal de Transparència)
 • Indicador 9. Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o alcaldessa? - Agenda política
 • Indicador 10. Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres del govern (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...)? - Càrrecs electes (Portal de Transparència)
 • Indicador 11. Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres de l’oposició (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...)? (No es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició) - Càrrecs electes (Portal de Transparència)

1.2. Com es gestionen els recursos col·lectius?

 • Indicador 12. Es dona informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives? - Ple Municipal | Junta de Govern Local | Comissions informatives
 • Indicador 13. Es dona informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern? - Ple Municipal | Junta de Govern Local | Comissions informatives
 • Indicador 14. Es publica l’organigrama polític complet del mandat vigent amb els noms i cognoms i les seves responsabilitats? - Cartipàs municipal (Portal de Transparència)
 • Indicador 15. Es publica el codi de conducta dels membres de la institució, en tant que representants electes i dels càrrecs directius? - Codi de conducta (Portal de Transparència)
 • Indicador 16. Es publiquen les convocatòries dels plens municipals amb els ordres del dia previs a la celebració? - Convocatòries de sessions del Ple (Portal de Transparència)
 • Indicador 17. Es publiquen les actes del Ple Municipal? - Actes del Ple (Portal de Transparència)
 • Indicador 18. Es publiquen els acords complerts de la Junta de Govern i/o les actes íntegres quan la Junta de Govern actuï en delegació del ple? (no es comptabilitzarà en els municipis de menys de 5.000 habitants, que no hagin constituït la Junta de Govern) - Acords de junta de govern (Portal de Transparència)
 • Indicador 19. Es publica el Pla de Govern? - PAM 2019-2023
 • Indicador 20. Es publica la normativa municipal? - Normativa municipal
 • Indicador 21. Es publica la normativa urbanística? - Normativa urbanística (Portal de Transparència)
 • Indicador 22. Es publiquen totes les resolucions judicials definitives de la institució? - Resolucions administratives i judicials rellevants (Portal de Transparència)

1.3. Com es gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?

 • Indicador 23. Es publica el Pressupost de l'Ajuntament de l’any en curs i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir? - Pressupost (Portal de Transparència)
 • Indicador 24. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs? - Execució pressupostària trimestral (Portal de Transparència)
 • Indicador 25. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades? (en el cas que no se’n facin, dins el període de vigència del pressupost, s’explicitarà amb claredat) – Modificació de pressupostos (Portal de Transparència)
 • Indicador 26. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o nivell d’endeutament? - Compliment dels objectius d’estabilitat financera (Portal de Transparència)
 • Indicador 27. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general? - Compte general | Liquidació pressupost (Portal de Transparència)
 • Indicador 28. Es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions del personal laboral i funcionari, segons les categories? - Relació de Llocs de Treball (Portal de Transparència)
 • Indicador 29. Es publica el llistat i les retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics si és el cas, les seves funcions i el seu currículum? (en els casos en què no n’hi hagi, s’explicitarà amb claredat) - Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns | No hi han càrrecs de confiança i/o assessors (Portal de Transparència)
 • Indicador 30. Es publica l’oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats? (en els casos en què no es faci cap convocatòria, s’explicitarà amb claredat) - Ofertes de feina
 • Indicador 31. Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament? - Inventari general de patrimoni (Portal de Transparència)
 • Indicador 32. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors amb tota la informació associada? - Relació de contractes (Portal de Transparència)
 • Indicador 33. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors? - Termini de pagament a proveïdors (Portal de Transparència)
 • Indicador 34. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? (en els casos en què no es convoquin s’explicitarà amb claredat) - Subvencions atorgades (Portal de Transparència)
 • Indicador 35. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas? (en els casos en què no se n’hagi firmat cap, s’explicitarà amb claredat) - Convenis de col·laboració (Portal de Transparència)
 • Indicador 36. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits? (en els casos en què no se’n realitzin, s’explicitarà amb claredat) - Informació de les campanyes institucionals (Portal de Transparència)

2. Informació per a la participació

2.1. Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió de recursos col·lectius?

 • Indicador 37. Es publiquen notícies sobre les actuacions del dia a dia dels i les membres del govern relacionades amb la gestió? - Notícies de la web municipalLa Veu.cat
 • Indicador 38. Es publiquen notícies sobre les actuacions dels i les membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició) - Grups  municipals i Mocions (Portal de Transparència) |  La Veu.cat
 • Indicador 39. Es publica informació periodística sobre el desenvolupament del ple? - Notícies web municipal | La Veu.cat
 • Indicador 40. Es dona informació sobre la història del municipi? - Història
 • Indicador 41. Es dona informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la diversitat social, activitats econòmiques, culturals? - Presentació de la ciutat | Xifres
 • Indicador 42. S’ofereix al web una agenda d’activitats municipals i ciutadanes? - Agenda de la web municipal
 • Indicador 43. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Institució? - Dades responsable comunicació i premsa (Portal de Transparència)

2.2. Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana?

 • Indicador 44. Es dona informació específica sobre el Reglament de Participació Ciutadana o altres normes al respecte? - Reglament de participació ciutadana
 • Indicador 45. S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas? - Directori d’entitats
 • Indicador 46. S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local? - Montcada Participa
 • Indicador 47. S’ofereixen al web els resultats de les consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local? - Resultat processos participatius (Portal de Transparència)
 • Indicador 48. S’ofereix al web les Cartes de Serveis i els compromisos davant la ciutadania? - Cartes de serveis No disponible. Estem treballant en aquest indicador, disculpeu les molèsties.
 • Indicador 49. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament? - Queixes i suggeriments - Rate Now valoració atenció ciutadana (Portal de Transparència)
 • Indicador 50. Es proporcionen al web els resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentats? - No disponible. Estem treballant en aquest indicador, disculpeu les molèsties.
 • Indicador 51. Es facilita el dret d'accés a la informació pública? - Sol·licitud d'acces a la informació pública
 • Indicador 52. S'informa periòdicament de totes les peticions rebudes i les resolucions emeses referides a les sol·licituds de dret d'accés? - Resolucions de les sol·licituds (Portal de Transparència)