Subvenció rehabilitació edificis d'habitatges plurifamiliars

Dilluns, 3 de gener de 2022 a les 09:50

El 2 de desembre s’ha publicat al DOGC la Resolució DSO/3559/2021, de 26 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l'accés a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges (ref. BDNS 597768).

Les bases reguladores van ser publicades al DOGC el passat 19 de novembre

Aquesta nova línia de finançament és fruit d'un acord entre l’Institut Català de Finances i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb una dotació pressupostària de 8.201.074,30 €.
A continuació s’exposen els aspectes més rellevants d’aquesta subvenció (cal consultar el text de la convocatòria i les bases reguladores per veure els detalls i particularitats de la mateixa)

Persones beneficiàries
Les comunitats de propietaris d’edificis d’habitatges amb índex de morositat ≤ 5%, tot i que es poden considerar casos especials amb un índex de fins al 8%.

Termini de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31/12/2022, si bé es pot tancar abans en cas d’exhauriment de les disponibilitats pressupostàries.

Requisits dels edificis

  • Com a mínim el 50% de la superfície construïda sobre rasant ha d’estar destinada a habitatge (no computa la planta baixa amb ús diferent del d’habitatge)
  • Han de disposar de l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici (IITE) presentat a l’AHC abans de la sol·licitud de crèdit, així com del certificat d’eficiència energètica (CEE) amb l’etiqueta de qualificació energètica (EE)

Actuacions subvencionables
1. Obres de rehabilitació per a l’estat de conservació de l’edifici (resultat d’un IITE amb deficiències lleus, importants, greus o molt greus)

  • a) Deficiències en l'estat de conservació dels fonaments, l'estructura horitzontal i vertical, inclosos els cantells de balcons i voladissos, i les instal·lacions d'electricitat, fontaneria i sanejament de l'edifici.
  • b) Deficiències en l’estat de conservació de les cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres, que hauran de garantir l'estanqueïtat, l'aïllament i la seva estabilitat, en compliment dels requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. S’inclouen els treballs d'eliminació d'amiant, d’instal·lacions de plom i de fustes tractades amb creosota. Les intervencions en l’envolupant poden ser parcials o totals.

2. Obres de millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat (resultat de l’IITE amb deficiències o sense)
Millores que afectin a l'envolupant de l'edifici, tant a la seva part massissa com a les seves obertures, per tal de reduir la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració o bé una reducció del consum d’energia primària no renovable. També s’inclouen les actuacions de mitigació del radó i les d'adequació funcional i tecnològica, entre d’altres.

3. Obres de millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat (resultat de l’IITE amb deficiències o sense)

Millores per tal d’adequar els edificis i els accessos als habitatges i locals de l'edifici a la normativa vigent.

Actuacions no subvencionables

  • Les ocasionades per no haver fet treballs de conservació i manteniment obligatoris.
  • Les que impliquin el buidatge estructural, enderroc de façanes, augment de volums, ampliacions i subdivisió d’edificis o habitatges i les definides com a gran rehabilitació (L.18/2007 del Dret a l’Habitatge), a més de les actuacions de rehabilitació que s’efectuen conjuntament amb aquestes obres.

Pressupost protegible
A efectes del càlcul del préstec, el pressupost protegible de les obres està constituït per:

  • a) Pressupost d’execució material + despeses generals + benefici industrial
  • b) Honoraris dels professionals que intervenen en el procés d’execució de l’obra
  • c) Despeses derivades de la tramitació administrativa i de gestió degudament justificades
  • d) L’impost sobre el valor afegit (IVA) de les obres o dels honoraris professionals


No són protegibles l’impost sobre construccions i serveis (ICIO), les taxes de la llicència i de l’etiqueta del CEE, ni les despeses d’obtenció de l’IITE i del CEE. Tampoc ho són els honoraris de redacció dels projectes, informes tècnics i estudis de diagnosi, tots ells necessaris abans de la sol·licitud del préstec.

Imports i condicions
Entre altres condicions, les bases estableixen un interès fix del 2%, amb un termini màxim d'amortització de 15 anys.
S’estableixen uns imports mínims de 30.000 € per comunitat de propietaris i un màxim 20.000 € per habitatge de la comunitat.

Terminis d’inici i acabament de les obres
Es pot sol·licitar el préstec amb obres sense iniciar i també per a obres iniciades i no finalitzades. Les condicions per a les diferents situacions es recullen a les bases reguladores

Darrera actualització: 03.01.2022 | 09:56