Regidors/es de barri

Introducció

La figura del regidor/a de barri neix per tal d'assolir un millor coneixement, eficàcia i coordinació de l'equip govern municipal en relació amb les necessitats i el dia a dia de cadascun dels barris que conformen el municipi de Montcada i Reixac. 
Les associacions de veïns, les entitats i els mateixos propis veïns/es -si volen de forma individual-, poden expressar i donar a conèixer les seves propostes, suggeriments i queixes directament al regidor de barri.
El regidor/a de barri és el primer responsable polític i ha de conèixer de primera mà totes les peticions i les necessitats quotidianes del barri, per transmetre-les a l'equip de govern i, d'aquesta manera, apropar l'Ajuntament a la ciutadania i facilitar-ne la comunicació, fent que sigui més precisa, ràpida, pràctica i àgil. 

Objectius

La divisió i distribució del municipi en barris adscrits a cada regidor/a té un doble objectiu: coneixement d'una manera més directa i exhaustiva de les diferents problemàtiques de cada barri, i un augment en la participació de la ciutadania en els afers del municipi. En definitiva més proximitat i millor servei de l'Ajuntament i una major participació dels veïns/es.

Els objectius d'aquesta figura són:

 • Facilitar la participació ciutadana.
 • Aproximar la gestió municipal als veïns.
 • Fomentar l'associacionisme en el municipi i els barris. 
 • Garantir l'equilibri i solidaritat entre els diferents barris. 
 • Facilitar una més ampla informació sobre activitats, obres i serveis municipals. 
 • Facilitar i promoure la participació dels veïns en entitats de gestió municipal sense perjudici de les facultats de decisió corresponents als òrgans municipals representatius. 
 • Fer efectiu els drets del veïnat de l'article 18 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Regim Local. 


Article 18. Són drets i deures dels veïns/es: 

a) Ser elector i elegible d'acord amb el que es disposa en la legislació electoral.
b) Participar en la gestió municipal d'acord amb el que es disposa en les lleis i, si escau, quan la col·laboració amb caràcter voluntari dels veïns sigui interessada pels òrgans de govern i administració municipal.
c) Utilitzar, d'acord amb la seva naturalesa, els serveis públics municipals, i accedir als aprofitaments comunals, conforme a les normes aplicables.
d) Contribuir mitjançant les prestacions econòmiques i personals legalment previstes a la realització de les competències municipals.
e) Ser informat/da, prèvia petició raonada, i dirigir sol·licituds a l'Administració municipal en relació a tots els expedients i documentació municipal, d'acord amb el previst en l'article 105 de la Constitució.
f) Demanar la consulta popular en els termes previstos en la llei.
g) Exigir la prestació i, si escau, l'establiment del corresponent servei públic, en el supòsit de constituir una competència municipal pròpia de caràcter obligatori.
h) Exercir la iniciativa popular en els termes previstos en l'article 70 *bis.
i) Aquells altres drets i deures establerts en les lleis.

Protocol d'actuació

1. Cada regidor/a assumirà l'atenció d'un barri essent la tasca del regidor atendre directament a les persones d'aquesta zona que vulguin traslladar problemes, consultes o informacions del municipi. 
2. Les consultes, queixes es podran realitzar al regidor de barri ja sigui directament, via instància o via correu electrònic. 
3. Un cop rebuda la consulta o queixa, el regidor donarà acusament de rebut al ciutadà. Informant a aquest que ha rebut la seva consulta o queixa, i que traslladarà aquesta al regidor competent en funció de la temàtica, qui iniciarà les gestions pertinents. 
4. El regidor/a de barri traslladarà la consulta o problemàtica al regidor/a competent per matèria del tema (ex. tema de seguretat al regidor de governació, tema contaminació a regidor de medi ambient, etc.). En cas de que la consulta o problemàtica presentada pel ciutadà afecti a més d'una regidoria es comunicarà a cadascuna d'elles.
5. El regidor/a de barri realitzarà un seguiment i control de la consulta, estat de les gestions, etc. Sent el regidor/a temàtic qui es comunicarà amb el veí per informar de les gestions fetes i la solució adoptada per a la resolució del problema o consulta. 
6. El regidor/a de barri haurà de realitzar amb certa temporalitat reunions mínimes amb les associacions de veïns i altres entitats del barri que té adscrit. 
7. Cada regidor/a de barri, portarà un control del tipus de consulta, gestions i solucions. A fi de poder realitzar una estadística o memòria de l'actuació portada per tots els regidors de barri que ens permetin de conèixer el tipus de problemàtica en cada barri, el número de consultes fetes i un balanç de l'arrelament d'aquesta figura que ara implantem al nostre municipi. A fi de poder fer balanç i observacions que entre tots ens permeti anar millorant-la. 

Regidors de barri

1. CAN CUIÀS - Mar Sempere |  cancuias@montcada.org  | Centre Cívic Can Cuiàs (c. Geranis, s/n). 
2. CAN SANT JOAN - Jessica Segovia |  cansantjoan@montcada.org  | Espai Cultural Kursaal (c. Masia, 39)
3. LA RIBERA / VALLENSANA - José Domínguez |  lariberavallensana@montcada.org  | Centre Cívic La Ribera (c. Llevant, 10)
4. MONTCADA CENTRE - Jordi Sánchez |  montcadacentre@montcada.org  | Casa de la Vila (c. Major, 32)
5. MONTCADA NOVA / PLA D'EN COLL - Salvador Serratosa |  pladencoll@montcada.org  | Montcada Aqua (c. Tarragona, 32)
6. MAS RAMPINYO - Montse Ribera |  masrampinyo@montcada.org  | Centre Cívic i de Serveis "Antigues Escoles" Mas Rampinyo (c. Alt de Sant Pere, 73)
7. MAS DURAN - Montse Ribera |  masduran@montcada.org  | Centre Cívic i de Serveis "Antigues Escoles" Mas Rampinyo (c. Alt de Sant Pere, 73)
8. TERRA NOSTRA - Óscar Gil |  terranostra@montcada.org  | Centre Cívic L'Alzina (c. Núria, 73)
9. FONT PUDENTA - Mónica Martínez |  fontpudenta@montcada.org  | Local AVV Font Pudenta (ptge. Hug, 28)

Codi ètic dels regidors/es de barri

 • Els regidors/es de barri no poden comprometre's ni d'acció ni de paraula, sense prèviament consultar-ho a l'equip de govern.
 • Els regidors/es de barri no poden anteposar els interessos polítics dels seus partits a l'interès general de l'equip de govern i del PAM aprovat. 
 • Els regidors/es de barri no són ni l'espai ni l'instrument per fer campanya política dels seus partits.
 • Els regidors/es de barri hauran d'atendre a tots els veïns/es del barri per igual.
 • Els regidors/es de barri no podran acceptar cap obsequi per part dels veïns/es. 

Calendari

Primer dilluns de mes, de 17.30 a 19.30 h.

Darrera actualització: 11.12.2017 | 15:38
Darrera actualització: 11.12.2017 | 15:38