Capçalera PAM

Eix-3 PAM Montcada i Reixac EIX 3. DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ DE QUALITAT

Una ciutat que impulsa l’activitat econòmica sostenible i l’ocupació de qualitat

3.1. Promoure l’ocupació de qualitat, la formació i facilitar l’accés a col·lectius vulnerables

 • 3.1.1. Treballar amb empreses d’inserció per fer acompanyament a les persones usuàries de Serveis Socials.
 • 3.1.2. Oferir tallers de suport i motivació a persones del municipi en situació d’atur.
 • 3.1.3. Facilitació d’itineraris formatius, en col·laboració amb les empreses, els sindicats, l’ajuntament i d’altres àmbits supramunicipals.
 • 3.1.4. Desenvolupament  d’estratègies d’aprenentatge i de formació per millorar la capacitat dels treballadors i treballadores.
 • 3.1.5. Potenciació de programes orientats a afavorir la inserció laboral de les persones joves.
 • 3.1.6. Realització d’un programa integral d’orientació i inserció laboral per a dones.
 • 3.1.7. Promoció de la igualtat d'oportunitats en el treball de les persones amb especials dificultats (persones en situació d’aturat de llarga durada, majors de 45 anys, etc.).
 • 3.1.8. Consolidació  del projecte Montcada Inclou per afavorir la inserció laboral i l’acompanyament de les persones amb diversitat funcional intel·lectual en situació d’atur.
 • 3.1.9. Creació d’un grup interdepartamental entre l’Àrea social i l’Àrea econòmica per treballar les necessitats d’ocupació de col·lectius vulnerables.

3.2. Impulsar i ampliar l’activitat en els polígons industrials

 • 3.2.1. Revisió i adequació  de la planificació d'usos urbans per aconseguir un model de ciutat que equilibri les activitats industrials i comercials amb la residència i l'habitatge.
 • 3.2.2. Ampliació dels serveis oferts a les empreses dels polígons d’activitat econòmica per millorar la seva competitivitat i creixement.
 • 3.2.3. Promoure el Pla de modernització de polígons industrials.Revisió dels convenis de col·laboració amb les juntes de conservació dels polígons, per tal de que tinguin prou recursos per mantenir-los.

3.3. Potenciar el desenvolupament econòmic social i sostenible

 • 3.3.1. Difusió de l'economia sostenible com a motor de creixement econòmic i d'ocupació.
 • 3.3.2. Promoció  d’aliances estratègiques del sector de l'economia social i solidària amb els ens locals, en particular en les polítiques de creació d'ocupació i d’empreses.
 • 3.3.3. Donar suport a aquelles iniciatives d’economia circular i economia social i solidària que sorgeixen del conjunt de la societat.

3.4. Apostar pel comerç de proximitat i el turisme sostenible

 • 3.4.1. Potenciació i enfortiment del Consell de Comerç.
 • 3.4.2. Consolidació  de les relacions amb les associacions de comerciants.
 • 3.4.3. Promoció de l'adhesió dels centres educatius a la Xarxa d'Escoles pel Comerç Just.
 • 3.4.4. Conscienció de la ciutadania  sobre la importància del comerç de proximitat.
 • 3.4.5. Promoció del producte de proximitat dins de l’àmbit del comerç local.
 • 3.4.6. Incentivar als comerciants de Montcada i Reixac per modernitzar els seus comerços, a través de l’impuls per la creació d’una plataforma centralitzada de compra única en línia.
 • 3.4.7. Creació del cens de comerç.
 • 3.4.8. Creació del cens de locals comercials buits.
 • 3.4.9. Foment de l’ús dels aparadors dels locals buits com a expositors culturals.
 • 3.4.10. Promoció de l’adhesió dels comerços a les associacions de comerciants per tenir un interlocutor únic.
 • 3.4.11. Potenciació del lloguer a preus raonables dels locals comercials tancats.
 • 3.4.12. Estudiar la creació d’una App per millorar la gestió de la zona taronja.
 • 3.4.13. Continuar treballant per agilitzar els tràmits en línia d’obertura de comerços, amb la llei de simplificació administrativa i l’adhesió a l’Administració Oberta de Catalunya. 
 • 3.4.14. Elaboració d’un Pla estratègic de comerç.
 • 3.4.15. Potenciació del patrimoni turístic de Montcada i Reixac.
 • 3.4.16. Desenvolupament d’activitats turístiques.
 • 3.4.17. Col·laboració amb altres administracions i ens en la promoció turística del municipi.
 • 3.4.18.Creació d’un esdeveniment turístic de referència per Montcada i Reixac.
 • 3.4.19. Elaboració d’una guia estratègica de turisme.

3.5. Donar suport a l’emprenedoria

 • 3.5.1. Foment de l'activitat i la cultura emprenedora, mitjançant campanyes de sensibilització.
 • 3.5.2. Potenciació de l’emprenedoria, mitjançant l’assessorament en la fase inicial del comerç o de la indústria.

3.6. Defensar el teixit industrial

 • 3.6.1. Increment de les trobades amb empreses, agents socials i representants de les persones treballadores per copsar noves necessitats i reaccionar davant els reptes plantejats, per dissenyar nous serveis i millorar l’atenció a les empreses.
 • 3.6.2. Millora del protocol d’atenció a les empreses (finestreta única empresarial) del Servei de Promoció Econòmica i Ocupació (SPEO), en col·laboració amb Serveis Generals.
 • 3.6.3. Consolidació  de l’espai de coworking ubicat en el Centre Comercial El Punt de Montcada.
 • 3.6.4. Continuació del desenvolupament de projectes de col·laboració entre entitats público-privades i l’SPEO.

Eix-1. Igualtat de drets i oportunitats

Eix-2. Cohesió urbana i espai públic

Eix-4. Entorn natural i transició ecològica

Eix-5. Bon Govern, e-Administració i Innovació

DOCUMENTACIÓ

Descarrega el document del Pla d'Actuació Municipal 2019-20236. (PDF 474 Kb)

Descarregar document PAM