Ordenança municipal reguladora dels establiments de pública concurrència on es desenvolupin activitats de culte

És objecte de la present ordenança la implantació a l municipi de Montcada i Reixac de nous locals destinats a l’ús religiós, regulat per la Llei Orgànica 7/1980, de 5 de juliol de Llibertat Religiosa, i pel Reglament d’Organitza ció i Funcionament del Registre d’Entitats Religioses, aprovat pel Reial Decret 142 /1981, de 9 de gener desenvolupat pel Reial Decret 1879/1994, de 16 de setembre, o normes que els substitueixin.

Se n’exclouen expressament, a més dels locals ja existents, els espais habilitats en altres tipus d’equipaments per a la pràctica d’actes de culte, com ara cementiris, hospitals, tanatoris o anàlegs.

Darrera actualització: 23.11.2017 | 12:28