Ordenança municipal d'obertura d'establiments i control d'activitats

L'objecte d'aquesta ordenança és regular el sistema municipal d'intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el terme municipal, dins del marc normatiu integrat per:

  • La Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives; i el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
  • La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (en endavant, LPCAA), modificada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre de Promoció de l'activitat econòmica i la Llei 5/2012, del 20 de marc, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics.
  • La Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
  • La Llei estatal 2/2011, de 4 de marc, d'economia sostenible.
  • La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
  • I el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
Darrera actualització: 23.11.2017 | 12:16